Usługi
Ofertę kierujemy zarówno do Wspólnot Mieszkaniowych w nowopowstałych budynkach jak i w starszych zasobach. Na podstawie zdobytych kwalifikacji wiemy jak należy zaspokoić różne potrzeby właścicieli lokali w różnego typu obiektach.

Standardowy zakres usług świadczonych przez naszą firmę przedstawia się następująco:

1. Administrowanie nieruchomością wspólną (czynności prowadzone w porozumieniu i na polecenie Zarządu Wspólnoty jako organu powołanego uchwałą właścicieli lokali) obejmuje standardowo:

a) prowadzenie bazy danych właścicieli lokali w formie teczek lokali oraz w formie elektronicznej zgodnie z zasadami przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

b) prowadzenie i aktualizację przekazanej przez Wspólnotę książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,

c) pomoc w zawarciu umowy rachunku bankowego na rzecz wspólnoty,

d) przechowywanie oraz zabezpieczenie dokumentacji użytkowej, opracowywanie i przekazanie w formie pisemnej: projektu Planu Remontów, Rocznego Planu Gospodarczego Wspólnoty,

e) pomoc w zawieraniu na rzecz wspólnoty umów na stałe dostawy mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, składowania i wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz kontrolę wykonywania tych umów; pomoc w zawieraniu bądź kontynuacji umowy ubezpieczenia budynku stanowiącego część nieruchomości wspólnej na rzecz wspólnoty,

f) przygotowywanie projektów uchwał wspólnoty wraz z listami do głosowania; organizowanie zebrań wspólnoty; indywidualne zbieranie głosów oraz zawiadamianie o treści uchwał podjętych tą metodą, na zasadach określonych w przepisach ustawy o własności lokali,

g) współpraca z członkami Wspólnoty i monitorowanie stanu technicznego budynku poprzez dyżury na terenie obsługiwanej nieruchomości,

h) współpraca, oparta na profesjonalnej wiedzy przy podejmowaniu przez Zarząd Wspólnoty istotnych decyzji dotyczących sprawowania przezeń funkcji.

2. Konserwacja:

a) zapewniamy Wspólnotom Mieszkaniowym możliwość nawiązania współpracy na zasadach odrębnych umów lub tzw. „dojazdu” z profesjonalnymi firmami świadczącymi usługi konserwacyjne części wspólnej nieruchomości w zakresie:

elektrycznym – elektrycy z uprawnieniami SEP 24 h

hydraulicznym – wykwalifikowani hydraulicy 24 h

gazowniczym – wykwalifikowani fachowcy z uprawnieniami 24 h

kominiarskim - mistrzowie rzemiosła kominiarskiego

ogólnobudowlanym – osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie

specjalistycznym (konserwatorzy bram garażowych i systemów parkingowych, konserwatorzy sprzętu p.poż z odpowiednimi uprawnieniami oraz konserwatorzy dźwigów osobowych).

Współpracujemy z firmami zatrudniającymi stałych pracowników, a co za tym idzie gwarantującymi uczciwą i rzetelną obsługę Państwa nieruchomości.

b) zapewniamy terminowe przeprowadzanie przeglądów okresowych w zakresie determinowanym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane (przegląd ogólnobudowlany roczny, pięcioletni oraz roczne przeglądy instalacji gazowych i kominowych, pięcioletnie przeglądy elektryczne wraz z pomiarami instalacji itp.) Ww. kontrole przeprowadzane są przez osoby dysponujące stosownymi uprawnieniami, a ich wyniki potwierdzane odpowiednimi protokołami.

3. Proces remontowo - budowlany:

a) oferujemy wsparcie merytoryczne podczas realizacji kolejnych etapów procesu remontowo budowlanego:

etap planowania wydatków na podstawie oceny stanu technicznego nieruchomości znajdujący odzwierciedlenie w planie finansowym,

etap wyboru biura projektowego

sporządzenie umowy z biurem oraz przygotowanie dokumentacji projektowej,

etap zebrania ofert dotyczących wykonania prac remontowo-budowlanych określonych planem i zgodnych z projektem,

organizacja terenu budowy (dokonanie zgłoszeń i uzyskanie stosownych pozwoleń od jednostek m.st. Warszawy),

zapewnienie Wspólnotom Mieszkaniowym możliwości nawiązania współpracy na zasadach odrębnych umów z wykwalifikowanymi inspektorami nadzoru inwestorskiego,

sporządzenie umowy o roboty budowlane,

sporządzenie protokołu wprowadzenia na budowę

czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu remontowo - budowlanego,

organizacja odbioru robót wraz z inspektorem nadzoru,

sporządzenie stosownych zgłoszeń zakończenia robót budowlanych do jednostek m.st. Warszawy (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

egzekwowanie ewentualnych postanowień gwarancji i rękojmi.

4. Księgowość:

W ramach usług księgowych oferujemy Wspólnotom Mieszkaniowym profesjonalną i przejrzystą obsługę świadczoną przez zespół z dużym doświadczeniem w zawodzie. Obsługa właścicieli lokali świadczona jest przy pomocy programów:

- FINKA firmy Tik-Soft

- DOM firmy Tech-Net z możliwością dostępu dla właścicieli lokali i członków Zarządów Wspólnot do tzw. kartoteki on-line

i obejmuje ona:

a) dokonywanie rozliczeń poprzez wyodrębniony rachunek bankowy,

b) rozliczanie wykonania rocznego planu gospodarczego, w tym funduszu remontowego,

c) rozlicznie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i dostawę wspólnych mediów do lokali,

d) prowadzenie księgowości, zgodnie z uchwałą właścicieli,

e) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

f) rozliczanie mediów,

g) pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz zaliczek pobieranych od współwłaścicieli,

Istnieje możliwość dyżurów księgowych świadczonych na terenie nieruchomości po uzgodnieniu terminów.

5. Obsługa prawna:

Zapewniamy Wspólnotom Mieszkaniowym możliwość nawiązania współpracy na zasadach odrębnych umów z Kancelarią prawną w celu prowadzenia skutecznego procesu windykacyjnego oraz ewentualnego zastępstwa procesowego. Oferujemy także możliwość nawiązania współpracy z Krajowym Rejestrem Długów.

W CELU OTRZYMANIA SPRECYZOWANYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT. POWYŻSZE OBOWIĄZKI MAJĄ CHARAKTER STANDARDOWY I MOGĄ BYĆ REGULOWANE STOSOWNĄ UMOWĄ W SPOSÓB ODPOWIADAJĄCY OCZEKIWANIOM STRON.

Dom pod Jaworem - Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami.